Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: Alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Art & Soul by Katinka Tromp (hierna: Fotograaf) en de persoon / personen of bedrijf waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: Opdrachtgever).
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de Fotograaf geleverd zal worden.
 4. Fotograaf: Art & Soul by Katinka Tromp, tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarden van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Annuleren: Beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst.
 7. Schriftelijk: Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, whatsapp, messenger of sms mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van Auteurswet 1912.

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf & Opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever worden te allen tijden uitgesloten en gelden alleen de  Algemene Voorwaarden van de Fotograaf.
 3. Met de betaling van de session fee wordt er akkoord gegaan met de algemene voorwaarden waardoor deze van toepassing zijn op de overeenkomst.

Artikel 3. Aanbod

 1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte, dan wel prijslijst waaruit blijkt welke diensten ervoor welk bedrag geleverd kunnen worden. 
 2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk of per e-mail. Hierbij dient expliciet door de opdrachtgever bevestigd te worden welke diensten afgenomen zullen worden. 
 3. Een aanbod verliest haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de Fotograaf.
 4. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) veranderingen in de werkzaamheden of prijsstijgingen van de grondstoffen. Fotografe zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogt stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat de Fotograaf werk verricht in de kader van de Overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatieve beschikbaar komt die uitvoering voor Fotograaf onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijds instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de Overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering aan de opdracht mogelijk te maken.
 3. Fotograaf levert de beelden af in de gebruikelijk hanteerde stijl, waar bij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk de nabewerking is in artistieke stijl van Fotograaf.
 4. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

Artikel 6. Cadeaubonnen/Gift Vouchers

 1. Cadeaubonnen zijn niet vatbaar voor herroepingsrecht, kunnen niet retour gezonden worden en kunnen niet tengelde gemaakt worden.
 2. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum, met uitzondering van promotiecadeaubonnen die geldig zijn tot vermelde datum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 3. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.
 4. Cadeaubonnen mogen niet i.c.m. met andere acties gebruikt worden en zijn niet inwisselbaar voor zakelijke portret shoot (HS mini)
 5. Per fotoshoot mag er slechts gebruik gemaakt worden van maximaal één cadeaubon.

Artikel 7. Levering

 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Fotoboeken worden, tenzij anders overeengekomen, 8 weken na betaling van de factuur geleverd. Levertermijn kan variëren i.v.m. gekozen materialen.
 3. De gekochte portretten worden éénmalig digitaal geleverd ter ondersteuning van de gekochte portretten en worden, na betaling van de gekochte portretten, in een jpg/jpeg bestand in lage resolutie geleverd alleen voor gebruik op social media, telefoon en computer en zijn niet geschikt voor printen/afdrukken.
  V
  oor een eventuele extra 2e nazending(en) van de digitale bestanden worden administratiekosten in rekeningen gebracht van € 55,–/keer incl. 9% btw welke vooraf voldaan dient te worden.
 4. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten zal via de e-mail gecommuniceerd worden.
 5. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
 6. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, in de studio te Dordrecht.
 7. RAW-bestanden worden nooit geleverd.
 8. Als er binnen 3 maanden na de fotoshoot geen portretonthulling en/of verkoop heeft plaats kunnen vinden door toedoen van de klant zullen de beelden vernietigd worden.

Artikel 8. Vergoeding

 1. Indien door de partijen geen vergoeding is overeengekomen, is door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op haar website/prijzen lijst in studio.
 2. Indien niet van de gebruikelijke vergoeding gesproken zal worden, rekent Fotograaf een redelijke en vergelijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie.
 5. Alle door de Fotograaf genoemde/vermelde bedragen zijn inclusief 9% BTW:
  alle portretten/producten worden digitaal (mini album) geleverd. 
  – hoofdbestandsdeel is het album/wall-art/portretten.
 6. De toeslag voor weekend en op alle feestdagen bedraagt € 355,– per shoot extra
  (vrijdag van 17:00 uur tot maandag 09:00 uur)
  Een fotoshoot op zon-en feestdagen, in elk weekend (vrijdag vanaf 17:00uur tot maandag 09:00uur), in de periode van kerst / oud-en nieuw (15 december t/m 5 januari) en overige (vastgestelde) vakanties etc. geldt dat deze alleen te boeken is in combinatie met een kooptegoed bovenop de session-fee, met een waarde / ter grootte van € 3.000,–. Met dit kooptegoed kunnen producten worden gekocht zoals wall-art, album, portretboxen etc.
  De session-fee en het kooptegoed dienen voldaan te worden bij boeking (vaststelling shoot datum) en binnen 48 uur na ontvangst van de factuur en is ten alle tijden non-refundable.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. Fotograaf zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De factuur met betrekking tot de reservering van de datum voor de fotosessie, dient binnen 48uur na verzending voldaan te zijn om de datum definitief te reserveren/vastleggen. Bij het uitblijven van de betaling, binnen 48uur, komt de gereserveerde datum te vervallen.
 3. De betaling van de factuur dient ter allertijd plaatst te vinden voor levering/ontvangst van alle goederen/producten.
 4. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de Fotograaf, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten tot dat het bedrag van de factuur is voldaan.

Artikel 10. Annulering & opschorting

 1. Indien de Opdrachtgever de gereserveerde en betaalde fotosessie annuleert zal er geen restitutie volgen van de reeds betaalde fee en is deze niet vatbaar voor het herroepingsrecht.
 2. Tot 21 dagen voor de gereserveerde datum en reeds betaalde fotosessie kan deze datum alleen verzet worden door € 500,– aan credit te kopen en te betalen welke te besteden is aan producten bij de portretonthulling. Hierna kan de datum niet meer verzet worden en zal er geen restitutie volgen van de reeds betaalde fee en is deze niet vatbaar voor het herroepingsrecht.
 3. Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde en noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn op de datum van de fotoshoot (zgn. “no-show”) voor de uitvoering van de opdracht, is Fotograaf gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden en zal er geen restitutie volgen van de reeds betaalde fee en is deze niet vatbaar voor het herroepingsrecht.
 4. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 5. Bij ontbinding van de overeenkomst door de Opdrachtgever brengt de Fotograaf 100% van de overeenkomst totaalprijs in rekening.
 6. Betalingsverplichting geldt tevens indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de Overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 7. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is het over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door Fotograaf.
 8. De Fotograaf kan te allen tijde vlak voor of tijdens een fotoshoot, indien er een onveilige werksituatie ontstaat voor zowel de Opdrachtnemer als voor het studio-team, de fotoshoot stil leggen en per ommegaande annuleren. In dit geval zal er geen restitutie volgen van de reeds betaalde fee en dit is deze niet vatbaar voor het herroepingsrecht.

Artikel 11. Overmachtsclausule

 1. Indien er zich onvoorziene situaties afspelen die overmacht opleveren, zoals plotselinge ziekte, overheidsmaatregelen, quarantaines, of een epidemie kan de Fotograaf, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever (tijdelijk) opschorten.
 2. In het geval van overmacht zoals bovengenoemd kan de Opdrachtnemer uitstel van de termijn tot nakoming (of levering) nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, verlengen.

Artikel 12. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiteindelijk binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de Fotograaf.
 2. Klachten met betrekking tot geleverde producten dienen binnen 5 dagen na ontvangst gemeld te worden bij Fotografe.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingstermijn niet op.

Artikel 13. Auteursrecht

 1. Elke Overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van de Fotograaf, indien niet anders overeengekomen.
 2. Het auteurs recht alsmede andere rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij de Fotograaf.
 3. Fotograaf behoudt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, social media, promotiemateriaal, tijdschriftartikelen, visitekaartjes, website & weblog, advertenties.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huislijke kring, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 6. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor de inzending van een foto’s behoeve van wedstrijden en publicatie door derden.
 7. Opdrachtnemer dient de persoonlijkheidsrechten van Fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 A.w. in acht te nemen.
 8. Digitaal of analoog bewerken van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotografe.
 9. Elk gebruik van werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht van de Fotografe.
 10. Bij inbreuk op de auteursrechten en /of persoonlijkheidsrechten van de Fotograaf, rekent de fotograaf tweemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 11. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de Fotograaf.

Artikel 14. Portretrecht

 1. Tenzij anders is overeengekomen, is Fotograaf gerechtigd de gemaakte werken ter eigen promotie te gebruiken. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend begrepen het gebruik op website & weblog, portfolio, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, als advertentie en andere promotiemateriaal.
 2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentiëren aan derden ter promotie.
 3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voor afgaand aan de overeenkomst bij Fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden. 
 4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken bij een andere leverancier geleverd dan door Fotograaf is aanbevolen.
 3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 16. Wijzigingen van deze alg. voorwaarden.

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de Fotograaf aan Opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuw Algemene Voorwaarden van kracht wordende overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 17. Rechts- en forumkeuze

 1. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/ of de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de Overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Art & Soul by Katinka Tromp en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Bel ons WhatsApp ons